MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY XÚC

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê máy xúc để quý khách hàng tham khảo khi cần thuê máy xúc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY XÚC

Số:…………………….

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ vào luật Thương mại số 35/2005/QH11, ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên.

………., ngày….tháng….năm….

Chúng tôi gồm có

BÊN CHO THUÊ MÁY XÚC (BÊN A):

Đại diện: Ông Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tài khoản:

Mã số thuế:

BÊN CẦN THUÊ MÁY XÚC (BÊN B):

Đại diện: Ông (bà): Chức vụ:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng cho thuê máy xúc với các điều khoản sau:

Bên B đồng ý thuê máy xúc của bên A 01 máy xúc, nội dung cụ thể:

Thiết bị:
Đơn giá: (đơn giá trên bao gồm chi phí nhiên liệu, phụ liệu, chi phí lái máy, chưa bao gồm thuế VAT).
Thời gian:
Địa điểm thi công:
ĐIỀU I: ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

1.1 Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

1.2 Lập biên bản xác nhận khối lượng: Sau khi kết thúc công việc hai bên xác lập biên bản nghiệm thu số giờ làm việc.

1.3 Thanh toán: Bên B có trách nhiệm thanh toán 100% giá trị hợp đồng tương ứng với số giờ làm việc của máy được hai bên xác nhận bằng biên bản xác nhận khối lượng khi kết thúc công việc.

ĐIỀU II: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN.

2.1 Trách nhiệm, quyền hạn của bên A:

Thiết bị đưa tới công trường phải trong điều kiện hoạt động bình thường tại mọi chế độ.
Thợ vận hành máy phải luôn có mặt tại công trường trong giờ làm việc.
Đảm bảo máy luôn vận hành tốt. Nếu do lỗi thiết bị, máy phải ngừng hoạt động trên 30 phút thì bên A có trách nhiệm làm bù giờ cho những giờ máy ngừng hoạt động.
Đảm bảo tính hợp pháp của thiết bị khi các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra.
Tuyệt đối tuân thủ và tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong quá trình vận hành máy tại công trường.
Cùng bên B lập biên bản xác nhận thời gian thuê máy thực tế để làm cơ sở thanh toán và thanh lý hợp đồng.
2.2 Trách nhiệm, quyền hạn của bên B:

Bố trí mặt bằng, địa hình tốt để máy hoạt động đảm bảo an toàn.
Sắp xếp lịch làm việc hợp lý để đảm bảo sức khỏe thợ lái máy.
Thanh toán tiền thuê máy đúng hạn và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng.
Xác lập lập biên bản xác nhận thời gian thuê thực tế để làm cơ sở thanh toán.
Cam kết sử dụng máy đúng mục đích thuê.
ĐIỀU III: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

Hợp đồng thuê máy xúc được hai bên nhất trí thông qua và cam kết thực hiện đúng, đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng thuê máy xúc này. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Mọi thay đổi hoặc bổ sung được cụ thể thông qua các phụ lục hợp đồng.
Hợp đồng thuê máy xúc có giá trị từ ngày hai bên ký hợp đồng, Hợp đồng hết giá trị khi hai bên làm xong thủ tục quyết toán công nợ.
Hợp đồng thuê máy xúc này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B